1-دیدن مردان در شبکه های دینی بر زنان حرام است.

2-جايز است افرادي که از ناتواني جنسي رنج مي برند، فيلم هاي غيراخلاقي مشاهده کنند، به شرط اينکه بازيگران آن مسلمان باشند.

3- زنان حق دست زدن به موز و خيار را ندارند.

4-مرد ها مي توانند در محل کار خود با زنان نامحرم محرم شوند، در صورتي که از سينه آن زنان شير بنوشند.

5- مردها مي توانند زنان خود را تنها با يک پيامک طلاق دهند.