انشاءالله : ما خدا را ایجاد کرده ایم

ان شاءالله : اگر خداوند بخواهد