ادامه مطلب و عکس هایی از مساجد دیگر


امیدوارم که هیچ کدوم از ما ماهواره نداشته باشیم