برسی نماد های فرا ماسونری در دلار

فرا ماسونری ها (شیطان پرستان) بسیار نماد گرا هستند

نماد های ماسون ها در دلار ها را برسی می کنیم

 

فراماسونری در دلار

طراهی دلار 6 سال طول کشیده شده

نماد هارو از طرف روی دلار شروع می کنم

جغد در دلار نشانه های فرا ماسونری

1 - در بالای دلار سمت راست جایی که مقدار ارزش دلار را نوشنته 

همان گونه که در عکس مشاهده می کنید اگر زوم کنید می بینید عکس یک جغد است

جغد یک نماد فرا ماسونری است که در اماکن وپارک هایشان این علامت هم دیده شده

2 - عکس فردی که در روی دلار کشیده شده این فرد رئیس جمهور امریکا فکرکنم بوده که درجه ی ان 33 بوده

بقیه در ادامه مطلب 


ماسون ها بر عدد 33 درجه اعتقاد زیادی دارند که یکی از نماد های فراماسون هاست

نماد های فرا ماسونری در دلار

3- به پشت دلار می رویم که از نشانه های فرا وانی برخوردار است

عکس سمت راست دلار که در امریکا بسیار زیاد دیده میشود این ارم را می توانید هنگامی که در امریکا میز کنفرانسی  نشان می دهد ببینید در روی میز کنفرانس

 

عقابی که مشاهده می کنید اگر دقت کنید چشم چپش است دجال که یک چشم دارد چشم راست نداررد وچشم چپش در وسط پیشانی اس است

تعداد تیر ها و زیتون ها در داخل چنگ عقاب است 13 عدد است 13 نمادی از فراماسونری است که که جز اعداد مقدس فراماسون هاست

13 خط قرمز بروی سینه ی عقاب

13 پر بین دو چنگ جغد است

13 ستاره بالای سر عقاب

ستاره ی 5 پر که نماد های اصلیفرا ماسون ری است

و...

نماد های فراماسونری در دلار

4 - علامت بعد هرم و چشم جهان بین یا همان چشم چپ دجال

هرم که از نشانه های اصلی فراماسونری است

علامت های فراماسونری در دلار

5 - اگر همان ستاره ی 5 پر را روی این هرم قرار دهیم و گوشه های این ستاره را به حروف بچسبانیم که تنها کلمه ی با معنی که ه وجود ی اید masonاست

11 سپتامبر در دلار

 

5 - اگر دلار را مانند عکس تا بزنید می بینید که مرا حل 11 سپتامبر در میایید جالب اینجاست که قبل از 11 سپتامبر دلار را ساخته اند واین موضوع را در دلار پیش بینی کرده اند

 

 

 

 

وهزار نشان که در این دلار وجود دارد